انیمیشن: روش‌ها و مفاهیم گردآوری و تحلیل داده

تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مناسب متکی بر اطلاعات و دانش صحیح از وضع موجود است. برای رسیدن به چنین دانشی باید به طور سیستماتیک داده گردآورده، آن را تحلیل کرد.

مطالعه بیشتر: برنامه‌ریزی برای پایش در سطح محلی