برآورد سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران به تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۱۴

این گزارش که توسط احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران تهیه شده، وضعیت حال حقوق بشر در ایران را بررسی می‌کند.

گزارش را اینجا دانلود کنید.