بررسی نقش استان ها در اداره کمیسیون های مجلس نهم، سال ۱۳۹۴

مجلس شورای اسلامی سعی دارد با تصویب قانون جدید انتخابات مجلس، این انتخابات را به صورت استانی تغییر دهد؛ بدین معنی که کاندیداها در سطح استان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. این داده‌نما نقش و حضور استان‌های مختلف کشور را در مجلس شورای اسلامی و کمیته‌های تخصصی آن مورد بررسی قرار می‌دهد.