جامعه مدنی

جامعه مدنی مستقل پلی است میان شهروندان و حکومت که به منافع هر دو نظر دارد. اما در ایران، حکومت از طریق محدودیت‌های سیاسی، قوانین جانب‌دارانه و اجرای خودسرانه قانون به نفع خود و به خرج مردم بر جامعه مدنی فشار وارد می‌کند.

کاریکاتور: کیانوش رمضانی

civil_society