داده‌نما: درصد حضور زنان در پارلمان های خاورمیانه و شمال آفریقا از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ میلادی