دو بررسی موردی پیرامون روند تهیه گزارش سایه و مسئولیت‌پذیری در قبال استاندارد‌های بین‌المللی حقوق بشر

شهروندان می‌توانند دولتمردان را نسبت به تعهدات‌شان در احترام‌، تصریح و اجرای حقوق و التزاماتی که به موجب قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی پذیرفته‌اند، پاسخگو کنند. بررسی موردی در کشورهای مکزیک و برکینوفاسو نشان می‌دهد چگونه سازمان‌های جامعه مدنی و کنشگران از طریق گزارش سایه می‌تواند حکومت‌هایشان را وادارند تا در قبال استانداردهای حقوق بشری که به آن متعهد شده‌اند وفادار بمانند.