انتقال به دموکراسی

کارت‌پستالی از بلگراد

انتخابات سال ۲۰۰۰ ریاست‌جمهوری در صربستان منجر به سقوط حکومت اسلابودان میلوسویچ شده، راه را برای رشد دموکراسی در کشور باز کرد. اما این تازه آغاز کار بود. این مستند به پای صحبت برخی از بازی‌گران کلیدی در جنبش مردم‌سالاری در صربستان نشسته است تا از تجربیاتشان برای ما بگویند.