پایش ارائه خدمات عمومی: چه طور می‌توان دولت را تشویق به مسئولیت‌پذیری کرد

اجتماعتان را در نظر بگیرید. کجاها خوب‌ کار می‌کند؟ انتظار دارید چه زمینه‌هایی بهبود پیدا کند؟ همسایه، خانواده و دوستتان به این پرسش‌ها چه طور جواب می‌دهند؟ می‌دانیم که دولت موظف است خدمات اولیه‌ای مانند تحصیل، بهداشت و درمان و جاده و خیابان را برای مردم فراهم کند. ولی چگونه می‌توان مطمئن شد که این خدمات به درستی نیازهایمان را برآورده می‌کنند؟ مردم می‌توانند به دولت بگویند که چه خط مشی‌هایی را می‌خواهند، به طور مستمر تصمیم‌گیری و نحوه اجرای آن را پایش کنند و اگر اجرای خط مشی یا ارائه خدمات پاسخ‌گوی نیازشان نبود آن را به دولت گزارش دهند.

اگر شما فردی هستید که به جامعه‌اش اهمیت می‌دهد و دوست دارد در مورد نقشی که شهروند می‌تواند در پاسخ‌گوتر کردن دولت و بهبود اوضاع بازی کند بیشتر بداند، این دوره آموزشی برای شماست. دوره آموزشی «پایش ارائه خدمات: چه طور می‌توان دولت را تشویق به مسئولت‌پذیری کرد» به شما می‌آموزد که چه طور با پایش خدمات دولتی ببینید چه قدر آن‌ها به نیاز شهروندان پاسخ می‌دهند.

درس نخست این دوره مروری دارد بر نقش شهروند در پاسخ‌گو ‌نگه‌داشتن دولت. این درس ‌نظریه‌های مختلف و مفاهیم مربوط به پایش روند تصمیم‌گیری را شرح می‌دهد. درس دوم نکاتی را درباره پیشینه تحقیق پیرامون موضوع مورد نظرتان مطرح می‌کند. در این درس همچنین می‌بینید چه طور می‌توان حمایت اجتماع و مقامات دولتی را برای پروژه پایش جلب کرد. درس سه و چهار به طور گام به گام شما را با دو راه‌کار متفاوت برای پایش دائمی روند ارائه خدمات محلی (مانند آموزش، بهداشت و درمان) آشنا می‌کند.

چهار درس این دوره عبارتند از‌: <\p>

در پایان هر درس می‌توانید آموخته‌هایتان را با آزمونی بسنجید.