پیشینه و مروری بر نظارت بر روندها

پیش از برپایی یک کارزار کنشگری مدنی، بسیار مهم است تا کمی از وقت‌تان را صرف برنامه‌ریزی کنید. کلید موفقیت‌تان در ارزیابی اهداف، نیازها و یافتن راه‌های تأثیرگذاری نهفته است. شما می‌توانید از منابعی که در این بخش از کتابخانه نبض‌ایران ارائه می‌شود، به عنوان راهنما جهت توسعه کارزار کنشگری مدنی استفاده کنید.

روش نبض‌ایران برای فهرست‌بندی اهداف کارزار کنشگری مدنی شما را قادر می‌سازد اهداف‌تان را در حوضه‌ای که قصد فعالیت در آن را دارید، مشخص کنید. تشخیص درست اهداف به شما امکان می‌دهد‌ تلاش‌های‌تان را معطوف به ثأثیرگذاری بر مخاطبان اصلی نمایید. پرسش‌های فرم ارزیابی برنامه کارزار کنشگری مدنی که توسط CARE تهیه شده، شما را در اندازه‌گیری میزان تأثیرگذاری و کارآئی کارزار‌های کنشگری مدنی یاری می‌رساند. نکته‌های کاربردی برای برگزاری یک جلسه موفق و چک‌لیست پیش‌از جلسه به شما کمک می‌کند تا جلساتی را با ذینفعان کارزار ترتیب ببینید. کسانی که بر تلاش‌های‌تان در زمینه کنشگری مدنی تأثیرگذارند. در آخر، نمونه طرح برنامه‌ریزی کاربردی یک کارزار می‌تواند راهنمایی باشد برای پاسخ‌گوئی به پرسش‌هایی که پیش از راه‌اندازی یک کارزار کنشگری مدنی باید مطرح شوند.

پیش از آغاز پروژه‌های نظارت بر عملکرد نیز می‌بایست جامعه و ذینفعان پروژه را با موضوع درگیر سازید. منظور از جامعه، افرادی همچون همسایه‌ها، شهروندان همراه، صاحبان مشاغل، رسانه‌ها و دانشگاهیان است. راهنمای چگونگی جلب حمایت جامعه که توسط نبض‌ایران تهیه شده، روش‌هایی را شرح می‌دهد که با آن می‌توان افراد مختلف جامعه را با پروژه‌های نظارت بر عملکرد همراه ساخت.

ضمیمه