درس چهارم: جامعه‌مدنی و استانداردهای حقوق بشر

در پایان این درس قادر به فراگیری موارد زیر خواهید شد:

  • نقش جامعه‌مدنی در پیاده‌سازی استانداردهای حقوق بشر؛
  • کنشگران مدنی مختلف که می‌توانند در استقرار و ارتقاء استانداردهای حقوق بشر تأثیرگذار باشند؛
  • نقش بازیگران غیر‌دولتی و سازمان ملل متحد؛ و
  • فعالیت‌های قابل انجام توسط جامعه‌مدنی در راستای ارتقاء استانداردهای بین‌المللی در کشورهای مربوطه.