درس اول: استاندردهای بین‌المللی و سازمان ملل متحد

این درس چارچوبی کلی را برای درک چگونگی توسعه استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و هیئت‌های بین‌المللی تشکیل شده جهت حفاظت از آن‌ها در اختیار شما قرار می‌دهد.

در پایان این درس قادر خواهید بود:

  • حقوق بشر را تعریف کنید؛
  • معاهدات و هیئت‌های بین‌المللی حقوق بشر را شناسایی کنید؛ و
  • فرایند تعهد به یک معاهده بین‌المللی را فرا بگیرید.