درس دوم: تعهدات بین‌المللی و مکانیسم‌های اجرایی

در پایان این درس قادر به فراگیری موارد زیر خواهید شد:

  • مکانیسم‌های مورد استفاده برای اجرای معاهدات بین‌المللی حقوق بشر؛
  • مکانیسم‌های مستقل از معاهدات برای استانداردهای بین‌المللی؛ و
  • تأثیر مکانیسم‌های مستقل از معاهدات بر ایران.