آمار ثبت نام کنندگان و تایید صلاحیت شدگان در ۱۰ دوره انتخابات ریاست جمهور

این جدول آمار ثبت نام کنندگان و تایید صلاحیت شدگان را در ۱۰ دوره انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد و تغییرات نسبت ثبت نام کننده ها به تایید شده ها را رصد می کند.