انیمیشن: اهداف و نتایج یادگیری - چند نکته برای برگزارکنندگان کارگاه آموزشی

پیش‌درآمدی بر آموزش بزرگسالان - اهداف و نتایج یادگیری

بزرگسالان اطلاعات را به گونه‌ای متفاوت نسبت به کودکان و نوجوانان جذب کرده، نحوه فراگیری‌شان با آنان فرق دارد. مربیان فعال در زمینه آموزش مهارت‌ها به افراد بزرگسال می‌بایست درک مناسبی از روش‌ها و راهبردهای مؤثر در این زمینه پیدا کنند. تبیین منظور و مقصود از فراگیری مهارتی خاص پیش از برگزاری هر جلسه آموزشی، شما را قادر می‌سازد هدف برنامه تربیتی را بهتر درک کرده، بدانید چه نتایجی از آن می‌بایست انتظار داشت. این روش در نهایت به موفق برگزار شدن جلسه کمک می‌کند. این ویدئو نشان می‌دهد چه‌طور می‌توان اهداف و خروجی‌های آموزشی را برای یک جلسه تربیتی تعیین کرد.

از همین مجموعه: