انیمیشن: نقش شوراهای شهر و روستا در زندگی ما چیست و چرا اهمیت دارد؟

خیلی از مشکلات روزمره‌ای که با آن روبرو هستید مربوط به خدمات شهری است که شهرداری موظف به فراهم کردنشان است. اعضای شورای شهر مسئول نظارت بر عملکرد شهرداری و تصویب بودجه آن هستند. فراموش نکنید که اعضای شورای شهر از طریق انتخابات شوراهای شهر و روستا انتخاب می‌شوند. پس رأی شما تعیین می‌کند که چه نوع افرادی سکان شورای شهرتان را در دوره بعد بر عهده خواهند داشت. رأیتان را پاس بدارید و از آن هوشمندانه استفاده کنید.