بررسی موردی و نمونه‌های موفق پروژه‌های پاسخگوسازی حکومت (زیمبابوه و اردن)

شهروندان می‌توانند بر کیفیت اجرای سیاست‌های رسمی توسط دولت نظارت کنند. این گونه نظارت بر روند‌های سیاسی غالباً به نظارت بر انجام وعده‌های دولت تکیه دارد. بررسی موردی در کشورهای اردن و زیمبابوه نشان می‌دهد چگونه شهروندان قادرند از طریق نظارت و پروژه‌های گزارش‌دهی در کمک به بهبود کارائی و مسئولیت‌پذیری حکومت‌های‌شان نقش ایفا کنند.