داده‌نما: قطعی اینترنت - بهداشت دیجیتالی برای زنان در ایران

معمولاً قطعی اینترنت روشی برای جلوگیری از انتشار اخبار و اطلاعات و یا ایجاد ارتباط بین افراد و گروه‌هاست. حکومت ممکن است اینترنت فرد یا گروه یا منطقه‌ای خاص را قطع کند. اما قطعی اینترنت ممکن است ایمنی و امنیتتان را هم به خطر بیاندازد. از این رو باید از پیش برای آن آماده باشید. اینفوگرافیک زیر راه‌های گوناگون آمادگی برای قطعی اینترنت را شرح می‌دهد.

راه‌های مقابله با قطعی اینترنت