داده‌نما: قطعی اینترنت - بهداشت دیجیتالی برای زنان در ایران

قطعی اینترنت روشی برای جلوگیری از انتشار اخبار و اطلاعات و یا برقراری ارتباط میان افراد و گروه‌های مشخص است. حکومت ممکن است به این منظور اینترنت شخص، گروه یا منطقه‌ای خاص را قطع کند. اما این کار ممکن است ایمنی و امنیت شما را هم به خطر بیاندازد؛ از این رو باید از پیش برای آن آماده باشید. اینفوگرافیک زیر راه‌های گوناگون آمادگی برای قطعی اینترنت را شرح می‌دهد.

راه‌های مقابله با قطعی اینترنت