روایت‌گری چندرسانه‌ای برای فعالیت‌های حمایت‌گرایانه

روایت‌گری محور اصلی هر کارزار کنشگری موفق را شکل داده، با جلب توجه مخاطب به متن داستان او را متقاعد می‌سازد که می‌بایست کاری انجام دهد. این راه‌نما، تحت عنوان روایت‌گری چندرسانه‌ای برای فعالیت‌های حمایت‌گرایانه نگاهی می‌اندازد بر ملاحظات اصلی و مؤلفه‌های فنی کاربرد روایت‌گری چندرسانه‌ای در حمایت‌گری. از آن جمله است: تهیه راهبرد تولید پیام، انتخاب رسانه مناسب، استفاده از رسانه منتخب برای ایجاد روایت تأثیرگذار.