شبکه توئیت‌ها و واژه‌های استفاده شده توسط کاربران عادی ایرانی بین ۲۲ دی تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۴

این تصویر اندازه کلمات فراوانی تکرار آن‌هارا نشان می‌دهد. نزدیکی و دوری کلمات از هم دیگر نشان می‌دهد تا چه میزان این واژه‌ها در کنار هم استفاده شده‌اند. به این صورت که هرچه اندازه کلمه‌ای بزرگتر باشد، این کلمه در دوره زمانی گردآوری داده‌ها بیشتر مورد استفاده قرار گرفته. کلماتی که نزدیک به هم دیده می‌شوند در توئیت‌ها معمولاً با هم استفاده شده‌اند. به این ترتیب خوشه کلماتی که با یک رنگ نمایش داده شده‌اند مربوط به مقوله یا مبحثی خاص هستند.

شبکه توئیت‌ها و واژه‌های استفاده شده توسط کاربران عادی ایرانی

دیگر منابع مرتبط با انتخابات