مقاله علمی: اطلاع رسانی منظم و مداوم در مورد عمل‌کرد فعلی نمایندگان پاسخ‌گویی انتخاباتی را افزایش می‌دهد

آیا شفافیت مداوم - یعنی ارائه منظم و قابل پیش‌بینی اطلاعات عمل‌کرد سیاست‌مدار به رأی دهنده  در طول دوره تصدی - می‌تواند پاسخگویی انتخاباتی را افزایش دهد؟ تحقیقاتی که تا امروز  انجام شده نشان می‌دهد که اطلاعات عمل‌کردی که درست پیش از انتخابات منتشر شود تأثیر ناچیزی بر تصمیم رأی‌دهنده دارد. اما نویسندگان این تحقیق استدلال می‌کنند که شفافیت مداوم می‌تواند پاسخگویی را بهبود بخشد. زیرا این نه تنها توانایی رأی‌دهنده برای بیرون انداختن فرد بی‌کفایت را ارتقاء می‌دهد، بلکه بر تصمیم‌گیری‌های پیش از انتخابات (توسط مقامات فعلی، رهبرای احزاب و رقبای بالقوه) که در نهایت تعیین می‌کند نام چه کسی باید در برگه رأی قرار گیرد نیز تأثیر می‌گذارد. نگارندگان این تحقیق نظریه‌شان را با استفاده از داده آزمایشی میدانی آزموده‌اند که با مشارکت سمنی محلی (ACODE) انجام شده است. در این آزمون هر سال برای عمل‌کرد سیاستمداران محلی [شهر و استان] در کشور اوگاندا کارت امتیازدهی تولید می‌شود. داده به دست آمده نشان می‌دهد که به دلائلی مختلف شفافیت به انتخاب مجدد سیاست‌مداران با عمل‌کرد بالا کمک کرده و انتخاب مجدد سیاست‌مداران با عمل‌کرد پایین را کاهش داده است. نخست، شفافیت افراد کم کار در حزب را نسبت به نامزدی برای انتخاب مجدد دلسرد کرده، افراد با عمل‌کرد بالا از  احزاب ضعیف‌تر را تشویق می‌کند. دوم، شفافیت نامزد شدن رهبران حزبی با عمل‌کرد پایین را کاهش داده، تا حدی نامزدی عمل‌کرد بالا‌ها را تشویق می‌کند. سوم، وقتی شفافیت بیشتر نشان دهد که نماینده یا مسئول انتخابی فعلی عمل‌کردی پایین دارد، به ویژه در مناطقی که حزب حاکم نفوذ دارد، احتمال این که فردی از حزب رقیب برای انتخابات در آن منطقه نامزد شود را افزایش می‌دهد. گر چه تحقیق گراسمن و میشلیچ (۲۰۱۸) نشان داده بود که چنین فعالیت‌هایی در طول دوره تصدی عمل‌کرد سیاستمداران را در نقاطی که حزب کمتر نفوذ دارد افزایش می‌دهد، مطالعه جدید نشان می‌دهد که شفافیت حتی در انتخابات بعدی هم عواقبی متعدد دارد.این تحقیق ثابت می‌کند که شفافیت مداوم با تأثیرگذاری بر تصمیم رأی‌دهنده و نخبگان سیاسی می‌تواند اهمیت تسلط یک حزب در نتیجه انتخابات را کاهش دهد، گام مهمی برای بهبود شیوه اداره امور در دموکراسی‌های نو پا.

منبع: وب‌سایت شواهد در اداره امور و سیاست (EGAP)

ضمیمه