نمودار موازنه قدرت‌های انتخابی و غیر انتخابی در ایران

موازنه قدرت در جمهوری اسلامی موازنه قدرت در جمهوری اسلامی

این نمودار، موازنه بین نهادهای قدرت انتخابی و غیر انتخابی در کشور را بر اساس قانون اساسی نمایش می‌دهد. در این نمودار می‌توان دید که چگونه بیشتر قدرت در کشور تحت سیطره رهبری به دور از قضاوت عمومی قرار گرفته و چگونه رهبری با کمک شورای نگهبان می‌تواند بر نهادهای انتخابی از جمله مجلس خبرگان که وظیفه انتخاب و نظارت بر عملکرد خود او را دارد، نفوذ و کنترل داشته باشد.