نکته‌‌ها و دست‌افزارهایی در رابطه با برنامه‌ریزی سازمانی

مجموعه دست‌افزارهای ارائه شده در منابع کتابخانه‌ای نبض‌ایران شما را قادر می‌کند تصویر روشنی از امکانات موجود برای انجام کار‌‌تان ترسیم کنید. گروه یا سازمان به کمک تحلیل سوات (SWOT) می‌تواند قابلیت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و محدودیت‌هایی را که در دنیای بیرون با آن روبرو می‌شود را شناسائی کند. به کمک تحلیل «میدان نیروها» (Force-Field) می‌توانید تأثیر نیروهای بیرونی را بر کارتان در نظر بگیرید. این راهنما توسط «آژانس تغییر» (the Change Agency) تهیه شده. به کمک تحلیل «نقشه قدرت» (Power Map) می‌توانید بستر سیاسی-اجتماعی را درک کنید که راهبردهای اجرائی‌تان می‌بایست در آن شکل بگیرد. این راهنما را نیز آژانس تغییر تهیه کرده. در آخر به کمک «برگه موجودی‌های سازمان» می‌توانید منابع انسانی، مالی و دارائی‌های سازمان را فهرست کنید.