پیش‌درآمدی بر چشم‌انداز انتخابات در ایران

پیش‌درآمدی بر چشم‌انداز انتخابات در ایران

پیش از هر انتخابات بسیار مهم است که درک صحیحی از چشم‌انداز و ساختار سیاسی که روند رأی‌گیری را شکل می‌دهد به دست آورد. این پیش‌درآمد علاوه بر تحلیلی بر ساختار حکومت در ایران، مروری هم دارد بر وضعیت احزاب و گرایش‌های سیاسی و روندهای انتخاباتی در کشور. این مطلب خواننده را با روند انتخابات و چارچوب سیاسی موجود در کشور آشنا می‌کند.