داده‌نما: موازنه قدرت‌های انتخابی و غیرانتخابی در ایران

نظام سیاسی ایران ملقمه‌ای است از نهادهای انتخابی و غیر انتخابی که بر یکدیگر تأثیرگذار هستند. اینفوگرافیک حاضر موازنه قدرت و روند انتخابات و انتصابات در جمهوری اسلامی ایران را نمایش داده. درحالی که بیشتر مسئولیت‌های حکومتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط رأی مردم انتخاب می‌شوند، انواع تأیید صلاحیت‌ها قدرت انتخاب رأی‌دهندگان را محدود کرده است. از سوی دیگر، برخی نهادهای مهم حکومتی هستند که مسئولان‌شان منتخب مردم نبوده، به عموم پاسخگو نیستند.