زباله داده: دانشتان پیرامون داده را بیازمایید

مدرک و شاهد یکی از قدرتمندترین ابزارها در جهان به شمار می‌رود - و کسب آن مبتنی است بر داده خوب. چقدر در این زمینه می‌دونید؟ در طول این بازی گزاره‌هایی به طور تصادفی در جدول ظاهر می‌شود - باید آن‌هایی که غلط هستند را دور بریزید. هر گزاره «صحیحی» را که دور بریزید یک «جان» از دست می‌دهید. طی دو دقیقه مدت بازی پنج «جان» دارید. ببینید برای یک امتیاز خوب چندتا گزاره غلط را می‌تونید نشانه روید.

زمان‌سنج:

امتیاز: 0

جان: 5