بازی

مدرک و شاهد یکی از قدرتمندترین ابزارها در جهان به شمار می‌رود - و کسب آن مبتنی است بر داده خوب. چقدر در این زمینه می‌دونید؟ در طول این بازی گزاره‌هایی به طور تصادفی در جدول ظاهر می‌شود - باید آن‌هایی که غلط هستند را دور بریزید. هر گزاره «صحیحی» را که دور بریزید یک «جان» از دست می‌دهید. طی دو بیشتر
| انتخابات, , بازی
مخفی بودن رأی از حقوق به رسمیت شناخته شده شهروندان در ایران است. اما آیا رأی‌دهندگان در شعبه رأی از حریم مناسب برای مخفی نگه داشتن رأی‌شان برخوردارند؟ بیایید در این بازی کامپیوتری به رأی‌دهندگان کمک کنیم به دور از چشم دیگر رأی‌دهندگان رأی‌شان را به صندوق بیاندازند. امتیازتان را در تلگرام با دوستان‌ بیشتر