درس یک: رهبری، روابط و گروه‌ها

مقدمه

گروه‌های اثربخش از افراد با ارزش‌های مشابه و روابطی مستحکم تشکیل می‌شود. شما به عنوان رهبر وظیفه دارید تا چنین روابطی را پرورش داده، سایر اعضا را نیز برای رهبری آماده کنید. در نهایت ممکن است بخواهید گروهتان را به طور رسمی ثبت کرده، بهتر به اهدافتان دست یابید.

در پایان این درس قادر خواهید بود:

  • اهمیت رهبری و روابط را در ایجاد گروه‌های اثربخش درک کنید.
  • ارزیابی کنید که آیا می‌خواهید گروهتان را به طور رسمی ثبت کنید یا خیر.
  • گام‌های اصلی برای تبدیل شدن به گروهی ثبت شده و رسمی را درک کنید.