معاهدات بین‌المللی و سیستم قانونی ایران

بر اساس قوانین ایران، معاهدات بین‌المللی در سلسله مراتب قانونی کشور سطح و موقعیتی مشابه با قوانین معمولی داخلی دارند. معاهدات بین‌المللی نیز مانند قوانین داخلی جنبه اجرایی به‌خود نخواهند ‌گرفت مگر آن‌که در مجلس به آن‌ها رأی داده شده و توسط شورای نگهبان تأیید شوند و اطمینان حاصل شود که تناقضی با قانون اساسی و قوانین اسلام ندارند.

  • بر اساس ماده ۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران "مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است."
  • اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد که "عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد."
  • اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد که " امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است."