درس سه: همکاری مناسب با یکدیگر

مقدمه

در هنگام همکاری در قالب یک گروه، لازم است به اعضا کمک کنیم که به خوبی با یکدیگر کار کنند. لازم است که ارتباط مؤثری برقرار شده و تصمیمات به صورت سازنده اتخاذ شوند. گاه اختلافاتی بین اعضای گروه پدید می‌آید. لازم است برای چنین شرایطی آماده باشید تا بتوانید به طور مؤثر با آن مقابله کنید.

پس از اتمام این درس قادر خواهید بود:

  • نشست مؤثری را برگزار کنید
  • اعضای گروه را یاری کنید تا تصمیمات را با همکاری هم اتخاذ کرده و با تعارضات مقابله کنند
  • نیاز به تنظیم استانداردهایی برای اخلاقیات و پاسخگویی گروه خود را درک کنید