امنیت فراگیر، صلح پایدار: راهنمائی برای حمایتگری و عمل

این دفترچه راهنما، تحت عنوان «امنیت فراگیر، صلح پایدار: راهنمائی برای ترویج و عمل»، توسط موسسه امنیت فراگیر تهیه شده است. این راهنما مرجعی مفید برای زنانی است که در زمینه ایجاد صلح کار می‌کنند. این راهنما راه‌کارهایی را برای ترویج صلح و امنیت حین تلاش برای پیش‌گیری از مناقشه، دوران گذار و یا بازسازی ترسیم می‌کند. همچنین این راهنما راه‌کارهایی را ترسیم می‌کند که متضمن امنیت فراگیر در تلاش برای ایجاد شیوه اداره مطلوب است.