قوانین جدید انتخاباتی و تفاوت قوانین انتخاباتی این دوره با دوره های قبل