کتاب راهنمای تحلیل شبکه اجتماعی

کتاب راهنمای تحلیل شبکه اجتماعی توسط مؤسسه کمیته بین‌المللی نجات تهیه شده است. این راهنما شبکه‌های اجتماعی را تعریف کرده گام به گام روند درک و تحلیل آن را شرح می‌دهد.

تحلیل رفتار و گرایش کاربران در شبکه‌های اجتماعی چارچوبی ارائه می‌کند برای برنامه‌ریزی استراتژیک به منظور رسیدن به اهداف مطلوب نظر. تحلیل شبکه اجتماعی استوار است بر سنجش ساختار قدرت، روش‌های رسیدن به هدف و عوامل بازدارنده. راهنمایی که در دست دارید راه‌کارهایی را برای برگزاری کارگاهی پیرامون تحلیل شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌کند. راهنما کار را با تشریح فرمول «چه کسی می‌تواند (بر موضوع مورد نظر) +‌ (محدوده جغرافیایی) +‌ (افق زمانی خاص) تأثیرگذار باشد؟ شروع کرده، موضوعاتی همچون روش‌های شناسائی بازیگران مرتبط، رسم نمودار ارتباطات و تأثیرگذاری‌ها و برنامه‌ریزی برپایه تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و خطر را برای یک شبکه اجتماعی خاص پوشش می‌دهد.

مطالعه این متن به کنشگرانی توصیه می‌شود که از شبکه‌های اجتماعی با هدف ایجاد تغییر در جامعه استفاده می‌کنند. این راهنما به فعالان مدنی کمک می‌کند بازیگران گوناگون در شبکه به هم تنیده ارتباطات اجتماعی را شناسائی کرده به کمک آنان برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیران برنامه‌ریزی کنند.