راهنمای جامع استفاده از امکانات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای دسترسی به اطلاعات شهرداری‌ها، شوراها، و شعب محلی دیگر نهادهای حکومتی

مسئولیت رسیدگی به اکثر مسائلی که در زندگی روزمره با آن روبرو هستیم بر عهده نهادهای حکومت محلی و یا شعب محلی وزارتخانه‌ها و دیگر سازمان‌ها و ادارات دولتی است. در واقع تصمیمات و عمل‌کرد مدیران محلی بیشترین تأثیر را بر کیفیت زندگی روزمره شهروندان دارد.
سازمان‌ها و ارگان‌های گوناگونی توسط دولت مستقر شده‌اند تا مدیریت محلی را در شهرها و روستاهای کشور اجرا کنند.
ادارات کل و نهادهای مربوطه که معمولاً در شهرهای بزرگ یا مراکز استانها قرار دارند نمایندگان دولت مرکزی هستند، که هم مسئول استمرار ارائه خدمات عمومی در سطح محلی هستند و هم از طرف دولت مرکزی بر نهادهای حکومت محلی نظارت
می‌کنند. شورای شهر و روستا و شهرداری را در حقوق اداری «حکومت محلی» می‌نامند. اطلاعات مربوط به اداره امور محلی باید در اختیار شهروند قرار داشته باشد تا او بتواند به شیوه‌ای فعال‌تر مشارکت و بر
عمل‌کرد مسئولین نظارت کرده، و آنان را پاسخ‌گو نگه دارد. در ایران هم نمایندگان دولت مرکزی و هم نهادهای حکومت محلی )شورای شهر و شهرداری( بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف شده‌اند که اطلاعات خود را در دسترسی مردم قرار دهند.
این نوشتار راهنمایی برای آشنایی و استفاده بهینه از امکاناتی است که قانون دسترسی برای دسترسی به اطلاعات عمومی و افزایش شفافیت در سطح محلی در اختیار شهروندان قرار می‌دهد.

متن کامل راهنما را از طریق لینک زیر این صفحه دانلود کنید. این راهنما بخش سوم و پایانی از مجموعه سه راهنمایی است که نبض‌ایران پیرامون دسترسی و انتشار به اطلاعات منتشر کرده است. دو راهنمای دیگر عبارتند از: