متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور

بودجه چه در سطح ملی و چه محلی نقش مستقیمی بر نحوه اداره امور و کیفیت زندگی مردم دارد. اقلام بودجه منابع مالی سازمان‌ها و نهادهای حکومتی را در سال بعد تعیین کرده، نشان می‌دهد که اولویت با کدام است. شهروندان از راه‌های مختلف می‌توانند بر تعیین اقلام بودجه، و توزیع منابع تأثیر گذاشته یا بر اجرای آن نظارت کنند.

برای مطالعه بیشتر در این زمینه به پیش‌درآمدی بر پایش بودجه در ایران مراجعه کنید. همچنین از طریق لینک‌های زیر می‌توانید متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور و پیوست‌های مربوطه را دانلود کنید.